امر مدرسه‌سازی در امیریه

یک محله با ٢٠هزار جمعیت هنوز مدرسه ندارد!
در شهرآرا محله 12 بخوانید:
http://shahrara.com/neighborhoods.html

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس