بحران بی آبی در همسایگی فردوسی

روستاهای طوس و اسلامیه با وجود الحاق به مشهد همچنان از آب شهری محروم هستند
در شهرآرا محله ١٢ بخوانید:(دریافت فایل PDF)
http://shahrara.com/news/neighborhoods/81b43deed6.pdf
یا در اینجا:
http://shahraraonline.com/news/75543


itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس